Användarvillkor


Webbplatsanvändning

Bekräftelser, framställningar och garantier

Registrering av ett konto

Royaltyfria konceptet

Royaltyfritt -användningsrätten för våra bilder

Utökade användningsrättigheter för våra bilder

Redaktionella användningsrättigheter för våra bilder

Tryckta varor

Obehörig användning

Krav på Namngivning

Känsliga ämnen

Modell och egendoms-tillstånd

Reklamationer

Varumärken

Friskrivningar

Copyright/ Upphovsrätt

Uppdrag

Värvningsprogrammet

Gratis bilder

Användarnas rättigheter och skyldigheter - icke-exklusivitet och ensamrätt
Avtalet för Webbplatsanvändning

Genom att använda och/ eller med hjälp av denna sida hämta material, samtycker du till detta avtal. Detta avtal gäller för dig och om du använder denna webbplats för din uppdragsgivares räkning, för dig och alla dina uppdragsgivare. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal när som helst utan ytterligare tillkännagivande. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår prisstruktur efter vad som krävs inklusive men inte begränsat till ändringar som grundar sig på vår gemenskap, vårt bildarkiv eller marknadens trender. Din användning av webbplatsen kommer att lyda under den version som är aktuell vid tidpunkten för din användning. Ditt bruk av denna webbplats då du hämtar, överför eller använder bilder från domänen Dreamstime.com samtycker du till detta avtal. Samtycker du ej till det som anges här kan du avbryta din användning av webbplatsen och radera alla data som du har inhämtat. Där har Dreamstime har tillhandahållit en översättning av den engelska webbplatsens funktioner, samtycker du till att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att den engelska versionen av villkoren som styr din relation med Dreamstime. Om det finns någon motsägelse mellan den engelska versionen och dess översättning på ett annat språk, har den engelska versionen företräde.


Användning av denna webbplats

Denna webbplats ägs och drivs av Dreamstime. Alla bilder och relaterat informationsmaterial i alla former som Dreamstime tillhandahåller i det följande, däribland relaterade texter, bildtexter eller uppgifter (gemensamt kallade bilder) ägs av Dreamstime och av våra bildleverantörer (fotografer), medlemmar i vår gemenskap. Alla bilder är skyddade av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

Denna webbplats innehåller både bilder som har en synlig vattenstämpel och bilder som inte innehåller en synlig vattenstämpel. Dreamstime tillåter dig att söka efter, granska och använda vattenstämplade bilder endast enligt nedanstående villkor. Om du har registrerat ett konto hos Dreamstime som godkänts, kan du få tillgång till icke-vattenstämplade bilder, som endast kan användas enligt nedanstående villkor. Dreamstime förbehåller sig rätten att återkalla din möjlighet att granska, hämta och använda bilder och information som finns tillgänglig på denna webbplats när som helst, och du samtycker till att omedelbart avbryta din användning efter skriftligt varsel från Dreamstime. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats enligt detta avtal är reserverade för Dreamstime. Vi tillåter inte användning av automatiserade program eller andra crawling tekniker för att söka igenom webbplatsen eller hämta bilder eller relaterad information.

Dreamstime kan återkalla alla licenser med omedelbar verkan om du inte uppfyller alla bestämmelser i detta avtal. Om en licens/ användningsrättighet återkallas, måste du omedelbart sluta använda webbplatsen och dess bilder, ta bort alla bilder och alla kopior från alla medier och förstöra alla andra kopior. Din användning av denna webbplats och alla bilder skall uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser. Dreamstime kan begränsa eller helt ta bort din tillgång till denna webbplats eller en bild när som helst av vilken anledning som helst och kan ersätta bilden med en annan bild och att du accepterar att omedelbart upphöra med all användning av bilden efter varsel från Dreamstime.

Trots våra bästa ansträngningar att tillhandahålla korrekt information, kan denna webbplats innehålla tekniska eller andra fel, felaktigheter eller tryckfel. Denna webbplats och bilder kan omfatta historiskt och kulturellt viktiga bilder och text som kan innehålla ämnen som avspeglar de sociala attityder och omständigheter på en viss tid eller plats. Du bör vara medveten om att din sökning kan visa resultat med innehåll som kan tyckas vara olämpligt i dess sammanhang, eller text som kan verka stötande. Du är ensam ansvarig för att avgöra om din användning av valfri bild kräver samtycke av ev. tredje part eller licenser för ytterligare användningsrättigheter, och du bör inte förlita sig enbart på den information som tillhandahålls av Dreamstime eller dess medlemmar. Om du är osäker på huruvida ytterligare tredje parts rättigheter behövs för användning, är du ansvarig för samråd med juridisk rådgivare, eller andra med kunskap inom området.

Dreamstime gör rimliga ansträngningar för att uppfylla samt lösa alla frågor som rör upphovsrätt och varumärke tillgängliga i USA:s och på internationella marknaden. Ansvaret för de bilder som laddas upp vilar helt och hållet på fotografens, eftersom han/hon är den som innehar all upphovsrätt över innehållet som skickats in, gör vi vårt bästa för att identifiera och lösa intrång eller överträdelse som skett gällande upphovsrätt eller varumärke.

Om du har hittat en bild som representerar sådan överträdelse vänligen meddela oss så att kan vidta lämpliga åtgärder.


Minderåriga

Minderåriga (personer under 18 år) har inte tillåtelse att använda denna webbsida utan tillsyn och vi ser helst att barn inte registrerar ett konto eller sänder oss någon personlig information. Genom att använda denna webbplats och/eller att registrera ett konto här intygar du att du är 18 år eller äldre.Bekräftelser, framställningar och garantier

Genom att använda webbplatsen eller någon annan av våra tjänster medger, representerar och garanterar du sanningen och riktigheten i vart och ett av följande påståenden:

a. Dreamstime ger tillgång till en onlinetjänst som omfattar information och material som skapats och lagts upp av dig och andra användare.

b. Bilder på webbplatsen som är tillgängliga för köp lagras på Dreamstimes servrar under uppdrag av Dreamstimes användare.

c. Ändringar av bilder uppladdade av Dreamstimes användare, till exempel tillägg av en Dreamstime vattenstämpel, utförs automatiskt. Eftersom användaren är medveten om att sådana ändringar sker automatiskt vid uppladdningen, anses användaren vara ansvarig samt vara ”författare” till sådan automatisk förändring av bilder. Dreamstime ansvarar inte för ändringar som sker av bilder som en del av denna automatiska process.

d. Den granskning av uppladdade bilder som får utföras av Dreamstime innan de blir tillgängliga för allmänheten är endast ytlig och avsedd för att identifiera uppenbara överträdelser av dessa villkor. Genom, och trots denna granskning, anses användaren som laddar upp bilder vara den som ger Dreamstime i uppdrag att lagra bilderna i sitt arkiv

e. Dreamstime har aldrig anvisat, och kommer aldrig att anvisa, dess användare att ladda upp bilder som gör intrång på en tredje parts rättigheter. Uppladdning av bilder som gör intrång på tredje parts rättigheter kommer att utgöra en direkt och väsentlig kränkning av dessa uttryckliga villkor och kan leda till avstängning eller uppskov av användarens konto, där detta är lämpligt.

f. Dreamstime förutsätter riktigt att användaren som laddat upp en bild är ensam innehavare av alla rättigheter till den, bortsett från då bilden bär uppenbara indikationer på motsatsen. Detta kan vara identifierbara märkningar som visar på att rättigheter ägs av andra än den som laddat upp bilden.

g. Där en bild inte har någon uppenbara markering som anger en specifik ägare, kan Dreamstime inte anses ha kännedom om det fall där bilden utgör intrång på någon tredje parts rättigheter.

h. Genom insamlingen av licensavgifter för medarbetare och behållningen av en del av dessa licensavgifter, får Dreamstime inte någon direkt ekonomisk fördel för en viss bild. Dreamstimes enda direkta ekonomiska fördelar kommer från driften av sin webbplats, som möjliggör för användare att lägga upp sina bilder till potentiella köpare. Bidragsgivare är de enda parterna som får en direkt ekonomisk fördel av sitt verk och från att tillgängliggöra bilder för licensiering av Dreamstimes användare.

i. Dreamstime har ingen rättighet eller möjlighet att kontrollera användares verksamhet då de skapar och laddar upp bilder till webbplatsen. I händelse av att en användare bryter mot tredje parts rättigheter genom att skapa eller ladda upp en bild, är det användaren själv som ensam bär ansvar för överträdelsen, och Dreamstime har ingen kontroll över sådant förfarande.

j. Bortsett från att identifiera en uppenbart ägare-märkning på en bild som visar en exklusiv ägare, har Dreamstime inga andra möjligheter att kontrollera om rättigheter till en viss bild kan tillhöra en annan part än den användare som lagt upp den. Dess andra medel för att identifiera bilder som kan göra intrång på tredje parts rättigheter, är Dreamstime beroende av korrekt presenterade anmälningar från tredje part som hävdar att deras rättigheter har kränkts.


Användning av vattenstämplade bilder - Använda bilder för kompning

Bilder inkluderar utan begränsning alla digitala bilder och relaterad textbaserad information (inklusive bildtexter och eftertexter). Bilder med synligt eller elektroniskt vattenmärke och bilder med lägre upplösning (bilder med och utan vattenstämpel) eller de med högre upplösning (men utan vattenstämpel). Beroende på ditt samtycke med detta avtal, ger Dreamstime dig ett en begränsad rätt att hämta vattenstämplade bilder enbart för kompning/utvärdering av om du ska köpa en licens för den bild som inte är vattenstämplad, då enligt villkoren som gäller för din användning. Det är inte tillåtet att använda en vattenstämplad bild i något slutgiltigt material som distribueras inom eller utom företaget eller allmänheten, online och eller i elektroniska distributionssystem. Du får inte förändra, byta ut eller ta bort synliga eller elektroniska vattenstämplar, demontera eller bakåtutveckla någon bild. Förutom detta så ger Dreamstime inga andra rättigheter, och du får inte distribuera, vidarelicensiera eller göra någon vattenstämplad bild tillgänglig för användning.Registrera ett konto på Dreamstime

För att få tillgång till våra bilder samt för att ladda upp bilder till vår bildsamling, måste du ansöka om ett konto hos Dreamstime och samtycka till att tillhandahålla fullständig, sann och korrekt information. Dreamstime förbehåller sig rätten att bestämma om du får öppna ett konto, och du samtycker till att endast använda de godkända delarna av webbplatsen och ditt konto med hjälp av användarnummer och lösenord som levereras till dig av Dreamstime. Vår sekretesspolicy kan ses på följande länk.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt eget lösenord och användarnamn, och detta ska inte distribuera denna information eller låta andra få tillgång till denna webbplats med hjälp av denna information. Du samtycker till att vidta rimliga åtgärder för att hindra andra från att få tillgång till denna information och att anmäla till Dreamstime ifall någon obehörig fått åtkomst eller om du behöver uppdatera eller ändra åtkomsten för någon av dina anställda eller ombud. Du har ansvar för att betala för de bilder som andra med hjälp av ditt konto laddat ner, med eller utan din tillåtelse eller kunskap innan att du meddelat Dreamstime om obehörig användning. Du godkänner att du inte förvärvar några användarrättigheter, ägande, eller lagring som en följd av användandet av något Dreamstime konto, webbplatsen eller relaterade tjänster. Du kan, när som helst, begära att åtkomsten till ditt konto begränsas, men Dreamstime förbehåller sig rätten att skjuta upp din begäran till dess att alla krav i detta avtal är uppfyllda. Endast konton utan någon verksamhet kopplad till webbplatsens tjänster eller produkter, kan tas bort permanent. Aktiva konton blockeras och arkiveras på våra servrar för vidare hänvisning. Tillgång till dessa konton är begränsat och tillhandahålles endast till en del av Dreamstimes administrativa personal, för juridiskt syfte.

Efter införskaffning av paket med kreditpoäng eller prenumeration, kan du hämta bilder med olika licenser tillgängliga på vår webbplats. Dessa licenser tilldelas kontots ägare (person eller organisation). Detta är en en-persons licens och kan användas endast av kontots ägare eller dennes medarbetare, för företagets egna projekt eller klienter och kan inte överföras till en annan part. Om bilden ska användas av fler anställda, krävs köp av Obegränsad Användning (U-EL).

Ingen av våra bilder kan säljas vidare eller distribueras på något sätt eller göras tillgänglig för återförsäljning av tredje part utan ett separat skriftligt medgivande från Dreamstime.Royaltyfria avtalet – Information

Royaltyfria användningsrättigheter innebär att du betalar för bilden en gång och sedan kan du använda den så många gånger du vill, med några begränsningar. Med andra ord, finns det inga licensavgifter förutom den första avgiften och inga andra avgifter som behöver betalas efter betalningen av den ursprungliga kostnaden. Observera att det maximala antalet kopior för tryckt material är 500,000 exemplar.

Royaltyfri licens beviljas ENDAST för bilder utan vattenstämpel som du köpt med hjälp av knappen Hämta. Alla andra versioner (tumnaglar utan eller med liten vattenstämpel som är synliga på den offentliga webbplatsen) är helt skyddade av upphovsrätt.

Bilder som laddas ner från Gratis Bilder får användas i kommersiella projekt under vår begränsade Royaltyfria (RF-LL) licens och enligt våra användarvillkor. Detta är en personlig licens och ges till dig som designer, din arbetsgivare (klienten) eller en anställd.